1. นายแพทย์สิทธิลักษณ์  วงษ์วันทนีย์         ตำแหน่ง  หัวหน้าศูนย์สันติสุข

2. นางจีรภรณ์  ศิริโสภาพงษ์                      ตำแหน่ง  ข้าราชการเกษียณอายุ

3. นางวรวีร์  คำแหง                                 ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

4. นางกิจจา    สันสมภาค                          ตำแหน่ง   พนักงานบริการ

5. นางสาวอำพร    ภักดี                            ตำแหน่ง   นักจัดการงานทั่วไป

6. นางสาวณัฏฐินี   ฐาปนา                         ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป